operated & maintained by shree vignahar nagari sahkari patsanstha

Members

श्री.सु.मो.चव्हाण (माजी समाजाध्यक्ष व विश्वस्त)

“अमेय”, राम मारुती रोड,  
न्यु इंग्लिश स्कूलसमोर,नौपाडा,     
ठाणे(पश्चिम)-400 601. जि.ठाणे.
(Mo.9819803105)

श्री.एन.एन.बागूल (माजी समाजाध्यक्ष व विश्वस्त),

“नर्मदा”, प्लॉट नं.8, उदय नगर लेन नं.1,
गंगापूर रोड, नाशिक-422 013. जि.नाशिक.
(Ph.0253-2341391)

श्री.गोपाळराव बाबुलाल शिंपी (माजी समाजाध्यक्ष व विश्वस्त),

श्रीब्राह्मण गल्ली, तळोदा, जि.नंदुरबार.
तळोदा-425 413.
(Mo.9423192595) 

डी.व्ही.बिरारी (माजी समाजाध्यक्ष व विश्वस्त),

10, साठेबाग, दुसरा मजला, एम.जी.रोड,
नाशिक-422 001.
(Mo.9423175607)

श्री.नरेंद्र लक्ष्मण भामरे (माजी समाजाध्यक्ष व विश्वस्त),

5, नंदनवन कॉलनी,
देवपूर, धुळे. जि.धुळे.
(Mo.9422788567)

श्री.राजाभाऊ लक्ष्मण शिंपी (विश्वस्त)

125, तांडेल हाऊस, चेंदणी कोळीवाडा,
दत्त मंदिराजवळ, ठाणे(पश्चिम)-400 601.
(Mo.9869877853)

श्री.शांताराम बाबुराव सावळे(विश्वस्त)

“अंबालिका”, गितांजली सोसायटी,
तपस्वी हॉटेलच्या मागे, इंदिरानगर,
नाशिक. जि.नाशिक.
(Mo.9372422142)

श्री.सुहास प्रकाश सुरते (विश्वस्त)

“प्रसाद”, एम.बी.राऊत मार्ग,शिवाजी पार्क,
दादर(पश्चिम),मुंबई-400 028.
(Mo.9819877565)

श्री.संजय मनोहर शिंपी (विश्वस्त)

“मनोहर स्मृती”, गल्ली नं.9, घर नं.596,              
सुभाषनगर, जूने धुळे, धुळे-424 001.                  
(Mo.98690924646)                                                                 

श्री.गोकुळ शंकर शिंपी (विश्वस्त)

शंकरद्वार,निजामपूर जैताणे,
ता.साक्री,जि.धुळे.निजामपूर
(Mo.9960964360)

श्री.संजय नारायण जळगांवकर (विश्वस्त)

“सुमना”, 110-स्वप्नसागर सोसायटी,                  
यशवंतराव चव्हाण नगर, धनकवडी रोड,               
पुणे-411 043.    जि.पुणे.
(Mo.9850916301)       

श्री.मदन नथू पवार (निमंत्रित- विश्वस्त)

36/सी-1, वसुंधरा सोसायटी, वाघोडीया रोड,
बडोदा-25. (गुजरात)
(Mo.09825019205)

श्री.दिलीप पंडीतराव भांडारकर (निमंत्रित- विश्वस्त)

मु.पो.नगरदेवळा. ता.पाचोरा, जि.जळगांव             
नगरदेवळा.
(Mo.9422275315)                                                                              

श्री.सुर्यकांत विश्वनाथ बागूल (निमंत्रित- विश्वस्त)

603,ओरिअनरेसिडेन्सी,टीपीएस-3,रोड नं.3,
राममंदिर रोड,बाभई नाका,
बोरिवली(पश्चिम), मुंबई-400 091.
(Mo.9869795958)

डॉ.श्री.रविंद्र प्रल्हाद सोनवणे (निमंत्रित- विश्वस्त)

संभाजीनगर, विजलपूर,नवसारी.(गुजरात)
(Mo.09974179074)

श्री.नानासाहेब विजय मोतिराम बिरारी (समाजाध्यक्ष)

603/604-अे, “अरवली”, संघवी हिल्स,
विजय गार्डन स्टॉप जवळ, घोडबंदर रोड,
ठाणे(पश्चिम)-400 615. जि.ठाणे.
(Mo.9324408540)                                           

श्री.सुनिल (बापू) छगन निकुंभ (उपाध्यक्ष)

22-34, तिसरा मजला, साठे बाग,
एम.जी.रोड, नाशिक. जि.नाशिक.
(Mo.9423173279)

श्री.शरदराव राजाराम बिरारी (उपाध्यक्ष)

11-गणेशपूरी, ममता हॉस्पिटलजवळ,    
मेहरुण, जळगांव-425 003. जि.जळगांव. 
(Mo.9823075044)                 

श्री.रविंद्र गोविंदराव बागूल (उपाध्यक्ष)

राधिका कापड दुकान, टिळक रोड,
सटाणा. जि.नाशिक
(Mo.9422755468)

श्री.रामेश्वर डिगंबर धाडणकर (सरकार्यवाह)

101/36-प्राजक्ता,वसंतविहारहौसिंग कॉम्प्लेक्स,
पवार नगर, ठाणे(पश्चिम)-400 610.
(Mo.9969133235)

श्री.किशोर उध्दवराव शिंपी (कार्यालयप्रमुख)

302, सृष्टी व्हिला, चरई,
ठाणे(पश्चिम)-400 601. जि.ठाणे.
(Mo.9930224880)

श्री.रमेश काशिनाथ सोनवणे (कोषाध्यक्ष)

17-आदित्य नगर, गारखेडा परिसर,
औरंगाबाद-431 009. जि.औरंगाबाद.
(Mo.9881477948)

श्री.हिरालाल देवराम बोरसे (सहकार्यवाह)

104,गोराई गणराज सोसायटी,प्लॉट नं.11,         
आर.एस.बी.,1-बी, गोराई सेक्टर-1,                      
बोरिवली(प.), मुंबई-400 091.           
(Mo.9769988224)                               

श्री.सुभाष विष्णू जगताप (सहकार्यवाह)

136-स्वास्थ्य नगर,
इंदौर. जि.इंदौर. (मध्य प्रदेश)
(Mo.09770927896)

श्री.प्रविण गुलाब चित्ते (सहकार्यवाह)

हुतात्मा लालदास चौक, श्रीराम मंदिर जवळ
शहादा-425 409. जि.नंदुरबार.
(Mo.8888686983)

श्री.डी.एम.शिंपी (सहकोषाध्यक्ष)

होनाजी नगर,फेज-3,रुम नं.4,
रामेश्वर नगरी,
औरंगाबाद-431 001. जि.औरंगाबाद.
(Mo.9420405976)

श्री.नानासाहेब दगाजी चव्हाण (कायदेसल्लागार)   

ए-2, भाग्यवान सोसायटी, खारदेवनगर,
चेंबूर, मुंबई-400 071.
(Mo.9820383860)

श्री.कृष्णाजी अमृत मांडगे (प्रमुख-न्यायदानमंडळ)

201, रघुनाथ रेसिडेन्सी, रामबाग लेन नं.3,
कल्याण(पश्चिम), जि.ठाणे.
(Mo.9967424955)

श्री.विजय पुंजू खैरनार (प्रमुख-व्यवसायमार्गदर्शन)

102,श्रेयस को-ऑप.सोसायटी,
प्लॉट नं.44, सेक्टर-40,
सी-वुडस(पश्चिम), नवीमुंबई-400 706.
(Mo.9699807770)

.

श्री.नंदलाल भिकन जगताप (प्रसिध्दीप्रमुख)

(संपादक-पाक्षिक विघ्नहर्ता),
प्लॉट नं.189,भाद्रपद सेक्टर,
सेंट लॉरेन्स स्कूल समोर,सिडको,
नाशिक. जि.नाशिक
Mo.9881949654)

श्री.ज्ञानेश्वर वसंतराव भांडारकर (जिल्हाध्यक्ष-नाशिक)

32-सप्तश्रृंगी कॉलनी, अंबिका कॉलनीजवळ,        
मालेगांव कॅम्प, मालेगांव-423 105.         
जि.नाशिक.
(Mo.9860561811)                                           

श्री.सुहास पंढरीनाथ जगदाळे (जिल्हाध्यक्ष-धुळे)

40,मनमाड जीन, 80-फुटी रोड,
धुळे-424 004. जि.धुळे.
(Mo.9881585631)

श्री.भानुदास रामदास चव्हाण (जिल्हाध्यक्ष-नंदुरबार)

प्लॉट नं.117, “साईकला”, प्रभाकर कॉलनी,  
नवापूर-425 418. जि.नंदुरबार. 
(Mo.9422786740)

श्री.वनेश शंकरराव खैरनार (जिल्हाध्यक्ष-जळगांव)

मु.टाकळीप्र.चा.,पो.ओझर,
ता.चाळीसगांव, जि.जळगांव
(M0.9226274319)

डॉ.श्री.सुनिल त्र्यंबक भांडारकर (जिल्हाध्यक्ष-मुंबई)

18-पुष्पलता सोसायटी, 6 वा मजला,
म्युनि.शाळा नं.2 जवळ, बर्वे नगर,
घाटकोपर(पश्चिम), मुंबई-400 086.
(Mo.9869277718)

श्री.दत्तात्रय शंकरराव पवार (जिल्हाध्यक्ष-अहमदनगर)

1424,स्वप्नदिप सदन,टेलिफोन टॉवर समोर,
शिवाजीनगर, कोपरगांव-423 601.
जि.अहमदनगर
(Mo.9850191767)

प्रा.श्री.देवानंद भास्करराव बागूल (जिल्हाध्यक्ष-पुणे)

“प्रसाद”, श्रमिक कॉलनी, सातववाडी,
हडपसर, पुणे-411 028. जि.पुणे.
(Mo.9422523874) 

डॉ.श्री.सुनील गंगाधर पुणतांबेकर (जिल्हाध्यक्ष-ठाणे)

103,वक्रतुंड भवन,राजाजी पथ लेन नं.1,
स्वामी नारायण मंदिराजवळ,
डोंबिवली(पूर्व)-421 201.  जि.ठाणे.
(Mo.9820210824)

श्री.संतोष वासुदेव सोनवणी (जिल्हाध्यक्ष-औरंगाबाद)

प्लॉट नं.25, चौधरी प्लाझा, बन्सीलाल नगर,
औरंगाबाद. जि.औरंगाबाद.
(Mo.9960616826) 

श्री.विलास यादव संदांशी (जिल्हाध्यक्ष-इंदौर)

405, शालीमार टाऊनशीप,
इंदौर. जि.इंदौर (मध्यप्रदेश)
(Mo.09981465897)

श्री.कृष्णकांत वामन नेरपगारे (जिल्हाध्यक्ष-बडवानी)

रामकटोरा, नालेपार, कस्तुरबाई मार्ग,
सेंधवा. जि.बडवानी.(मध्यप्रदेश)
(Mo.09977038845)

श्री.वाल्मिक सनान्से (जिल्हाध्यक्ष-भोपाळ)

जी/16,सौरभ नगर, कोलार रोड, नया पूरा,
भोपाळ.(मध्यप्रदेश)
(Mo.09301065864)

श्री.राजेंद्र एकनाथ शिंपी (जिल्हाध्यक्ष-रायगड)

तारांगण सोसायटी, देव आळी,
गोपाळकृष्ण हॉल जवळ,
पेण. जि.रायगड.
(Mo.9270355455)

श्री.अनिल जगन्नाथ सोनवणे (अध्यक्ष-मध्यप्रदेश)

596/8, जगन्नाथधाम,नेहरुनगर,
अटलद्वार के पास,
इंदौर. (मध्य प्रदेश)
(Mo.09981111802)

श्री.शेखर शांताराम शिंपी (समाजगृहप्रमुख) सेक्रेटरी)

42-उत्तरा अपार्टमेंट, आकाशगंगा कॉम्प्लेक्स,
राबोडी, ठाणे(पश्चिम) - 400 601.
(Mo.9867111476)

श्री.दिलीप दशरथ संदानशिवे (समाजगृह

12-श्रीगुरुकृपा सोसायटी,प्लॉट नं.60,        
शिवसेना शाखेजवळ, शिवाईनगर,
ठाणे(पश्चिम) - 400 606.
(Mo.9920720451)

श्री.सतिष राजाराम बाविस्कर (वसतीगृहप्रमुख)

107, चंद्रराज, वृंदावन कॉलनी,
देवपूर, धुळे. जि.धुळे
(Mo.9422786402)

श्री.हरिष दिगंबर जगताप (वसतीगृहप्रमुख)

204, आदित्यकृपा, माणेकशा नगर,
पुणे रोड, द्वारका, नाशिक. जि.नाशिक.
(Mo.9822336338)

श्री.रमेश श्रीरामशेट सोनवणे

श्रीराम निवास, श्रीराम नगर,
सावरपाडा, चोगले मार्ग, रोड,
बोरिवली(पूर्व), मुंबई-400 066.
(Mo.9969063839)

श्री.महेंद्र गजानन शिंपी (बाविस्कर)

साईनाथ नगर रोड,आनंद नगर,
पाववाला चाळ नं.2, रुम नं.2, गांवदेवी
घाटकोपर(पश्चिम), मुंबई-400 086.
(Mo.9820536742)

श्री.जयवंत विष्णू भंडारे

डी/140, सेक्टर-3,
ऐरोली, नवी  मुंबई.
(Mo.9820220855)

श्री.मुकेश उध्दव ईसई (स्विकृतसदस्य)

शॉप नं.10, गंगा बिल्डींग,
एव्हरशाईन कॉम्प्लेक्स-2,100-फीट रोड,
वसईरोड(पश्चिम)-401202. जि.ठाणे.
(Mo.9326473335)

श्री.चंद्रकांत माधव महाजन

डी-9/302, अन्नपूर्णा नगर सोसायटी,
आधारवाडी चौक,
कल्याण(पश्चिम), जि.ठाणे.
(Mo.9321845033)

श्री.विजय गिरिधर खैरनार

603-बी, मधुसुदन टॉवर,
शहाड रेल्वे स्टेशनजवळ,
कल्याण(पश्चिम), जि.ठाणे.
(Mo.9869758787)

श्री.नारायण शिवाजी बाविस्कर

ब्लॉक नं.285-ए समोर, राहुलनगर,
उल्हासनगर-4, जि.ठाणे.
(Mo.9371843241)

श्री.सुभाष जगन्नाथ संन्याशिव

अ/3, मंगलज्योत अपार्टमेंट, गणेश चौक,
पाटील मंगल कार्यालयासमोर,
बदलापूर(पश्चिम), जि.ठाणे.
(Mo.9987172948)

श्री.नंदकिशोर शिवदास जगताप (स्विकृतसदस्य)

6-प्रमोद निवास, शंकर मंदिरासमोर,
जूना बेलापूर रोड,
कळवा(पश्चिम), ठाणे-400 605.               
  (Mo.9702541636)

श्री.संजय मधुकर सोनवणे

20-कल्पतरु, विजयनगर,
नवा आडगांव नाका, पंचवटी,
नाशिक-422003.  जि.नाशिक.
(Mo.9822040020)

श्री.दिलीप मोतीराम सावळे

2109, महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड,
सातपूर कॉलनी, सातपूर,
नाशिक-422012.  जि.नाशिक.
(Mo.9890605610)

श्री.सुनील काशिनाथ जगताप

34-अनंत, डिसुझा शिवगिरी कॉलनी,
गंगापूर रोड, नाशिक-422 005.
जि.नाशिक.
(Mo.9850004832)

श्री.लक्ष्मण दामोदर कापडणे

एन-41, एएफ-3/13/14, विजयनगर,
राजविहार हॉटेल शेजारी,
सिडको, नाशिक-422 008.
(Mo.9890454037)

श्री.घन:श्याम दत्तात्रय सोनवणे,

श्रीजी संकूल, बी-2, प्लॉट नं.एएससी-61/62,
अश्विन नगर, मायको हॉलसमोर,
सिडको, नाशिक-422 009.
(Mo.9372127193)

श्री.संजय मधुकर खैरनार(स्विकृतसदस्य)

“मधुपुष्प” बंगला, गोपाल नगरच्या मागे,
बीबीआरसी रोड,नाशिक रोड,
नाशिक-422 101.                                     
(Mo.8308596773)

डॉ.श्री.संजय दत्तात्रय बेंडाळे

“उत्कर्ष”, पाच कंदिल,
मालेगांव-423 203. जि.नाशिक.
(Mo.9823967833)

श्री.प्रविण जनार्दन बिरारी(स्विकृतसदस्य)

मु.पो.आसखेडा, ता.सटाणा, जि.नाशिक.
आसखेडा-423 303.
(Mo.8888853538)

श्री.शरद रघुनाथ शिंपी(स्विकृतसदस्य)

5, पंडीत को-ऑप.सोसायटी,
अशोकनगर, सातपूर,
नाशिक-422007.
(Mo.9422249316)

श्री.रतिलाल मोहन जगदाळे (स्विकृतसदस्य)

प्रभू मेडिकल स्टोअर्स, धडगांव
मु.पो.अक्राणीमहाल-425 414.
ता.धडगांव, जि.नंदुरबार.
(Mo.9420533813)

श्री.गजेंद्र लक्ष्मण शिंपी

गजानन भुवन, तांबोळी गल्ली,
तैलिक मंगल कार्यालयाजवळ,
नंदुरबार-425 412. जि.नंदुरबार,
(Mo.9822343601)

श्री.सुपडू पुरुषोत्तम भांडारकर

शनी गल्ली,
तळोदा-425 413. जि.नंदुरबार.
(Mo.9890938797)

श्री.दिलीप दत्तात्रय चव्हाण

प्लॉट नं.98, प्रभाकर कॉलनी,
साईबाबा मंदिरामागे,
नवापूर-425 418. जि.नंदुरबार.
(Mo.9049783054)

श्री.भरत मुरलीधर भांडारकर(स्विकृतसदस्य)

लाजरी स्टोअर्स, म.गांधी पुतळयाजवळ,
शहादा-425 409.  जि.नंदुरबार.
(Mo.9595936041)

श्री.प्रल्हाद सोनू शिंपी

मु.पो.निजामपूर, ता.साक्री,
निजामपूर.जि.धुळे.
(Mo.9921279503)

श्री.योगीराज विश्वनाथ बोरसे

प्लॉट नं.39, सरस्वती कॉलनी,
शिरपूर-425 405. जि.धुळे.
(Mo.9923140878)

श्री.अशोक पंढरीनाथ बोरसे

प्लॉट नं.65, हस्ती कॉलनी,
मु.पो.दोंडाईचा, ता.शिंदखेडा, जि.धुळे.  दोंडाईचा.
(Mo.9764223754)              

श्री.भालचंद्र दत्तात्रय भांडारकर

प्लॉट नं.1, स्वामी विवेकानंद मंडळ,
बर्फ कारखाना रोड,
धुळे-424 001. जि.धुळे.
 (Mo.9421530685)

श्री.चंद्रकांत मदनलाल चव्हाण

गल्ली नं.8,मोठी चिंचेजवळ, सुभाषनगर,
जूने धुळे, धुळे-424 001. जि.धुळे. जि.धुळे.
(Mo.9763608425)

श्री.लक्ष्मण पुंडलीक जगताप(स्विकृतसदस्य)

प्लॉट नं.20, केले नगर,नकाणे रोड,
वलवाडी शिवार,देवपूर,धुळे.û
(Mo.9225864046 )

श्री.चंद्रकांत दत्तात्रय जगताप

फ्लॅट नं.3,मोतीमहल अपार्टमेंट,विवेकानंद नगर,
राधाकृष्ण मंगल कार्यालय शेजारी,
जि.जळगांव. जळगांव-425001. जि.जळगांव.
(Mo.8149302643)

श्री. दिनेश पंढरीनाथ जाधव

कुणकेश्वर मंदिराजवळ,
मु.पो.कंडारी, ता.भुसावळ, मु.पो.कंडारी. पिन425201.
(Mo.9970765769)

श्री.प्रमोद माधवराव जगताप

न्यु म्युनिसिपल मंगल कार्यालयाजवळ,
हुडको कॉलनी, चाळीसगांव,जि.जळगांव.
चाळीसगांव-424101.
(Mo.9970229707)

श्री.विजय रामदास खैरनार

प्रभात गल्ली, घाट रोड,
चाळीसगांव-424101. जि.जळगांव.
(Mo.9860831243)   

श्री.अशोक रामनाथ भांडारकर

प्लॉट नं.32, चिंतामण मोरया नगर,
मु.पो.धरणगांव, जि.धरणगांव. धरणगांव-425105.    
(Mo.9326775523)

श्री.बाळासाहेब दगडू कापडणे

किंग टेलर, भागवत रोड,
अमळनेर.  जि.जळगांव.
(Mo.9270316435)

श्री.गणेश प्रल्हाद मेटकर

प्लॉट नं.1, आनंदमंगल नगर,
पिंप्राळा, जळगांव-425001. जि.जळगांव.
(Mo.9422283556)

 

श्री.सुजित मुरलीधर जाधव (स्विकृतसदस्य)

39-बालाजी पेठ,राम किसन मंडोरे यांचा वाडा,
जळगांव-425101. जि.जळगांव. 
(Mo.9890077500 / 9923307453)

श्री.कैलास मुरलीधर जगताप

एन-12, डी-13/16, हुडको,
स्वामी विवेकानंद नगर, टी.व्ही.सेंटर,
औरंगाबाद-431005. जि.औरंगाबाद.
(Mo.9373052585)

श्री.रविंद्र दिनकर भामरे

डी-53, एन-2, विनय कॉलनी, ठाकरे नगर,
सिडको, ज्ञानेश विद्यामंदिरजवळ,
औरंगाबाद-431006. जि.औरंगाबाद.
(Mo.9422201751)

प्रा.श्री.सुनिल विठ्ठल शिंपी

फ्लॅट नं.5, बी-बिल्डींग, रामेश्वर नगरी,
होनाजी नगर, जटवाडा रोड,
हर्सुल,औरंगाबाद. जि.औरंगाबाद.
(Mo.9423708220)

श्री.माणिक जगन्नाथ खैरनार

एन-9, एल-43/4, शिवाजीनगर, हुडको,
औरंगाबाद.जि.औरंगाबाद.
(Mo.9423150768)

श्री.भगवान लक्ष्मण देवरे (स्विकृतसदस्य)

प्लॉट नं.3, जयहिंद भवन, संकल्पनगर,
हर्सुल, औरंगाबाद. जि.औरंगाबाद.
(Mo.9822957341)

श्री.संजय नारायण सोनवणे

एन.इंजिनिअरींग, जी-14/10,एमआयडीसी,
अहमदनगर. जि.अहमदनगर.
(Mo.9823480132)

श्री.किशोर विष्णू भांडारकर

माऊली कृपा सोसायटी,अंगणवाडी रोड,
विठ्ठल मंदिराजवळ,मोरे वस्ती,
चिखली,ता.हवेली,जि.पुणे. पिन-412114.
(Mo.9221503508)

श्री.पदमाकर गणपत शिंपी (खैरनार)

सकाळ वार्ताहर) शकुंतला सदन, वॉर्ड नं.7,
श्रीरामपूर. जि.अहमदनगर.
(Mo.9890720306)

श्री.विवेक अशोक बाविस्कर

एस-4,बिल्डींग नं.103,सेक्टर-6,
जे.पी.डी.पार्क-2 शेजारी,
येरवडा,पुणे-411006.
(Mo.9890038915)

श्री.अभिर अशोक भामरे

ए-104, सन गॅलेक्सी अपार्टमेंट,
जुना टोल नाक्यासमोर,सिंहगड रोड,
वडगांव,पुणे-411041.
(Mo.9370145344)

श्री.हुकुमचंद हरिभाऊ मांडगे

सेंधवा. जि.बडवानी. (मध्यप्रदेश)
(Mo.09977224737)

श्री.यशवंतराव सोहनलाल मांडगे

शिकारपूरा, पंचमुखी हनुमान मंदिर जवळ,
बुरहाणपूर. (मध्यप्रदेश)
(Mo.09754942481)

श्री.किशोर छगनशेट खैरनार

वनगंगा सोसायटी, विजलपूर,
नवसारी. (गुजरात)
(Mo.08140480417)

श्री.कालिदास विश्वनाथ चव्हाण

वनगंगा सोसायटी, विजलपूर,
नवसारी.        (गुजरात)
(Mo.09998356209)

श्री.विनोद हिरालाल शिंपी

201, वास्तव एव्हेन्यू,
मंगलम् प्लॉटसमोर, अरुणाचल बसस्टॉप,
बडोदा. (गुजरात)
(Mo.09825223597)

सौ.वीणा नंदकिशोर जाधव,(महिलाप्रतिनिधी)

हेंद्रे पाडा, बदलापूर(पश्चिम), जि.ठाणे.
Mo.9226389416)

सौ.अरुणाताई प्रल्हादशेट कापडणेकर (अ.भा.महिलाअध्यक्षा)

“पवन”, नित्यानंद नगर, नटराज टॉकीज मागे,
धुळे. जि.धुळे
(Mo.9975826285)

प्रा.सौ.सुषमा नागेश सावळे, (अ.भा.महिलासचिव)

2/अ,जिल्हा परिषद कॉलनी,ऑडीटर कॉलनी मागे,
दत्तमंदिर, देवपूर, धुळे. जि.धुळे.
(Mo.9405576078)

सौ.हर्षदा हेमंत बोरसे, (अ.भा.महिलाउपाध्यक्षा)

म्हाडा कॉलनी, “कृष्णाई”बंगला,
प्लॉट नं.124, सेक्टर-3,
बदलापूर(पूर्व), जि.ठाणे.
(Mo.9967835532)

सौ.विद्या भिकन बिरारी (महिलाप्रतिनिधी)

2-अर्चित ओडीसी, नवरचना हायस्कूल समोर,
गंगापूर रोड, नाशिक422 013.
(Mo.9975226075)

श्री.मनोज रमेश भांडारकर (अ.भा.युवाअध्यक्ष)

“गुरुमाऊली”, गट नं.54, घर नं.20,
शिव कॉलनी, जळगांव. जि.जळगांव.
(Mo.9371201015)

श्री.नरेश कृष्णराव जगताप (अ.भा.युवासचिव)

6-मधुकर अपार्टमेंट, दिपालीनगर,
शर्मा मंगल कार्यालयाजवळ, मुंबई नाका,
नाशिक-422 009. जि.नाशिक.
(Mo.9405366190)

श्री.विवेक अनिल जगताप (युवाप्रतिनिधी)

405, जोशी पेठ, विवेक डेअरी,
जळगांव. जि.जळगांव.
(Mo.9823186668)

श्री.योगेश अशोक शिंपी (निकुंभ)(युवाप्रतिनिधी)

12/2,प्लॉट नं.15,व्यंकटेश नगर,सटाणा नाका,
मालेगांव-423 203. जि.नाशिक.
(Mo.9850891077)

 प्रा.श्री.नामदेव दत्तात्रय मांडगे

1204, स्काय स्क्रॅपर सोसायटी,
टीजेएसबी  बँकेच्या मागे, शिवाजी चौक,
कळवा(प.),ठाणे-400605.
(M0.9819894509)

श्री.अजय चंद्रकांत सोनवणे

04,अद्वैत अपार्टमेंट,तरण तलावाजवळ,
बिटको कॉलेज मागे,जगताप मळा,
नाशिकरोड, नाशिक.
(Mo.9881779324)

श्री.नरेंद्र पुरुषोत्तम कापडणीस

घर नं.1181/अ-2,मनपा शाळा नं.2 च्या मागे,
सुभाष चौक, धुळे-424 001. जि.धुळे.
(Mo.9423516678/9370116678)

श्री.पुरुषोत्तम हरि शिंपी,

“हरि दर्शन”, विजय नगर,
शहादा-425 409. जि.नंदुरबार.
(Mo.9422786656)

श्री.मनोहर गोपाळ चव्हाण

20,“मनोरेखा”, सहजीवन कॉलनी,
विसेमळा, कॉलेज रोड,
नाशिक-422 005. जि.नाशिक.
            (Mo.9326493995)

श्री.राजेंद्र अंबादास वाडीकर

25,स्नेहराज बंगला,शंकरनगर जवळ,
सावरकर नगर,गंगापूर रोड,आनंदवल्ली,
नाशिक-422 013. जि.नाशिक.
(Mo.9422945224)        

प्रा.श्री.युवराज जगन्नाथ खैरनार

16-ब, “सावली”, विद्यानगरी,
सिव्हील कोर्टासमोर, तळोदा-425 413. जि.नंदुरबार.
(Mo.9921510456)

श्री.प्रभाकर काशिनाथ निकुंभ

अे-303/नागवेकर को.ऑप.हौ.सोसायटी,
साईबाबा हॉस्पिटल जवळ, आकुर्ली मेन रोड,
कांदिवली(पश्चिम), मुंबई-400 101.
(Mo.9420226126)

प्रा.श्री.प्रकाश सुकलाल भांडारकर

21,“प्रारब्ध”, प्रोफेसर कॉलनी,
दोंडाईचा. ता.शिंदखेडा, जि.धुळे.
(Mo.9767309393)

श्री.प्रकाश भानुदास निकुंभ

संत विनोबा मार्ग, देसाई कॉलनी,  
डॉ.सक्सेना यांचे मागे,
सेंधवा.जि.बडवानी (मध्य प्रदेश)
(Mo.09826575175)

श्री.रमेश लालचंद शिरसाठ

ए/4, 703, साकेत कॉम्प्लेक्स,
ठाणे. जि.ठाणे.
(Mo.9867677718)

प्रा.श्री.प्रभाकर बन्सीलाल बाविस्कर

1/3,प्रियदर्शनी कॉलनी,गोकुळपूरम सोसा.च्या बाजूला,
श्रीराम टॉकीज जवळ, विठ्ठलवाडी, पो.काटेमानेवली.
विठ्ठलवाडी-421306. ता.कल्याण. जि.ठाणे.
(Mo.9322384925)  

श्री.भानुदास रामदास निकुंभ

11/11, श्री सह्याद्री को.ऑप.सोसायटी,
कळवा(पश्चिम), ठाणे-400 605.
(Mo.9820248332)

श्री.बाबुलाल विठ्ठल शिंपी

कृष्णकृपा को.ऑप.सोसायटी,
पाखाडी नाका, खारीगांव, ठाणे.
(Mo.9892532539)  

श्री.अमर विश्वनाथ सोनवणे

द्वारा- देविदास ॲण्ड ब्रदर्स,
925, कापड बाजार,
नाशिक-422 001. जि.नाशिक.
(Mo.9822519900)

श्री.माधवराव भिकाजी भांडारकर

लक्ष्मीपूरा, भांडारकर गल्ली, वाडी चौक,
अमळनेर. जि.जळगांव
(Mo.9623930595)

श्री.दिलीप दतात्रय चव्हाण

“श्री कलेक्शन”,चव्हाण कॉम्प्लेक्स,
सटाणा.जि.नाशिक.
(Mo.9422755106)

श्री.गोपाळ बंडू खैरनार

“कमलकुंज”, प्लॉट नं.15-ब,
गजानन महाराज कॉलनी,
शिरपूर. जि.धुळे.
(Mo.9420600661/9545078010)    

श्री.रविंद्र नेरपगार (शिंपी)

ए-203, गजानन महाराज नगर,
मोहिंदरसिंग हायस्कूल रोड,बेतुरकर पाडा,
कल्याण(पश्चिम), जि.ठाणे.
(Mo.9323104690)

श्री.हेमंत पदमाकर सोनवणे

88-मेन रोड, गाडगेबाबा महाराज पुतळा चौक,
नाशिक-422 001. जि.नाशिक.
(Mo.9881409666)

डॉ.पुरुषोत्तम केदारनाथ निकुंभ

शिवनेरी सेवा मंडळ,पितामह रामजी नगर,
शाळा नं.2 जवळ, बर्वे नगर,
घाटकोपर(पश्चिम),मुंबई-400 084.
(Mo.9819765153)

श्री.भरत अंबादास बिरारी

साई ट्रेडर्स, पिंपळनेर, ता.साक्री,
जि.धुळे. पिंपळनेर.
(Mo.9423194910)

श्री.भास्कर चिंधू बागूल

जनककृपा सोसायटी, कलानगर,
इंदिरानगर, नाशिक-422 009. जि.नाशिक.
(Mo.9527420620)

श्री.बापुराव त्र्यंबक खैरनार

ई-91/0:2, सनशाईन सोसायटी,
सेक्टर-6, सिडको,
कळंबोली,नवीमुंबई-410 218.
(Mo.9833815214)

श्री.राजेंद्र पुरुषोत्तम खैरनार

प्लॉट नं.3, आकाश बंगला,
श्रध्दा विहार,वडाळा-पाथर्डी रोड,
इंदिरानगर, नाशिक-422 009ú. जि.नाशिक
(Mo.9422270591)

श्री.दिपक रमेश जगताप

शॉप नं.15, श्रीलाखन सोसायटी,
वृंदावन नगर,आडगांवशिवार,
नाशिक. जि.नाशिक.
(Mo.8605192158/9823350274)

श्री.यशवंत भाऊलाल जगताप

नागापूर, कोल्हेगांव रोड, गणेश चौक,
अहमदनगरü. जि.अहमदनगर.
(Mo.9822472149)

श्री.दगडू आनंदा देवरे

श्रीनाथजी सोसायटी, रुम नं.226,
विभाग नं.3, निलगीरी,
उधना,सुरत.        (गुजरात)
(Mo.09904179040 )

श्री.किशोर भागचंद कापडणे   

163-बी, संगम नगर, राम मंदिर जवळ,
इंदौरü. (मध्य प्रदेश)
(Mo.09827755148)

श्री.किशोर रामदास सोनवणे

बागूल कॉलनी, हिरे नगर, कलेक्टर पट्टा,
संगमेश्वर, मालेगांव. जि.नाशिक.
(Mo.9545913090)        

श्री.संजय जगन्नाथ भामरे

एन-13, सी/2/2, भरत नगर,
हडको, औरंगाबाद. जि.औरंगाबाद.
(Mo.9970639479)

श्री.सुनिल दामोदर गवांदे,      

ब्लॉक नं.24, रविकिरण अपार्टमेंट,      
चिंतामणी मंगल कार्यालयासमोर,
मनमाड-423104. ता.नांदगांव. जि.नाशिक.
(Mo.9850196767)

कांचन पवार

बालाजी विहार
अशोकस्तंभ
नाशिक
७५८८१०९८७७

KASTURI SHELAR

KATHE 12
GALLI
MUMBAI
787888

KANCHAN

ASHOKSTAMBH NASHIK
NASHIK
NASHIK
7588989

Quick Search
Looking For
Age From
Caste
Sub Caste
Marital Status